Regulerer Verksmoen for framtida

Verksmoen sett fra sør nordover mot Eve sentrum. Foto: Geir Daasvatn

Evje og Hornnes kommune har arbeidet med ny reguleringsplan for Verksmoen siden 2012. I kommunestyremøtet 22. mars skal planen endelig vedtas. Hovedformålet med planen er å legge til rette for videre næringsutvikling på Verksmoen.

Verksmoen

Regionsenteret Evje utvikler seg hele tiden, og de kommunale planene må holde tritt. Den nye reguleringsplanen for Verksmoen skal dekke området mellom Otra og Rv-9, fra Fennefossbrua i sør til og med Furuly friluftspark i nord. Planen omfatter også et areal på østsida av Rv-9, fra Evje Park forbi Vegstasjonen til Fosvikgata.

Næringsutvikling, trafikksikkerhet, friluftsliv og kulturminner

Verksmoen på 1960-tallet. Foto: Evje og Hornnes kommune sin bildesamling

I 1946 stengte Evje nikkelverk for godt. Verksmoen slik vi kjenner området i dag utviklet seg som et nytt industri-, forretnings- og handelsområde fra 1960-tallet og framover. I dag er det etablert en mengde forretninger, verksteder, industribedrifter og kontorer i området, bensinstasjoner, campingplass, utleieleiligheter og Furuly friluftsområde opp mot Evje sentrum. Den gamle reguleringsplanen er fra 1985. Den nye reguleringsplanen skal legge til rette for videre næringsutvikling på Verksmoen. Den skal også ivareta behovet for trafikksikre løsninger med nye kryssløsninger. Planen har i tillegg fokus på nærfriluftsliv og tilrettelegging av kulturminner. I tråd med dette har planen regulert inn områder for offentlig og privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, kraftutbygging ved Fennefossen og samferdselsanlegg.

Fortau og rundkjøring

Det folk flest kanskje vil merke mest til av nye grep i planen, er at det skal anlegges fortau langs hele nord-vestsida av Verksvegen, fra Furuly til Evje brannstasjon. I sør vil fortauet henge sammen med gang- og sykkelvegen videre over Fennefossbrua til Hornnes med boligfeltet på DåsnesmoenOtrahallen og Setesdal videregående skole, avdeling Hornnes. I nord henger det sammen med gang- og sykkelvegen gjennom Evje sentrum til skolene og byggefeltene nord for Evje sentrum. Det tegnes også inn fortau langs internvegene i området, for eksempel langs Malmvegen forbi Setpro. Det er svært mange gående og syklende som bruker Verksvegen, ikke minst barn og unge. Det er stort behov for å øke trafikksikkerheten. Et annet stort grep er ny rundkjøring i krysset inn til Evjemoen. Det vil ikke bli gitt tillatelse til ytterligere detaljhandel før dette krysset er utbedret. Bestemmelsen gjelder ikke for større, mer plasskrevende varegrupper.

Kulturminner 

Gravfeltet med kopien av Galtelandssteinen ved Fossvik. Foto: Geir Daasvatn

Verksmoen er rikt på kulturminner. Her ligger gravfeltet fra jernalder og folkevandringstid, med Kongshaugen som den mest synlige i dag. Her står kopien av Galtelandsteinen. I restene av slagghaugene etter Evje Nikkelverk er det bøtteslagg. Mattebua er en av de få bygningene som er igjen etter nikkelverket. Det går også gamle ferdselsårer gjennom området. Nede ved Otra, sør for Fennefossen, ligger den gamle dampskipsbrygga. I Fennefossen er det gamle fløtningsmurer. Kommunen ønsker at området skal bli mer attraktivt og bedre tilrettelagt med stier, skilt og annen informasjon, slik at det kan bli en bedre formidling av kulturminnene. Disse hensynene er innarbeidet i planen. Kulturminnene er sikret ved at de er regulert som hensynssoner, med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Friluftsliv

Det vakre Furuly friluftsområde ved bredden av Otra. Foto: Geir Daasvatn

Kommunen ønsker å legge til rette for friluftsliv så nær som mulig der folk bor. Oppbyggingen av Furuly friluftspark de senere årene er et ledd i denne strategien. Litt sør for Furuly ligger den nydelige Odden Hage, i tilknytning til Odden Camping. Reguleringsplanen for Verksmoen legger til rette for at det med tiden skal kunne bygges en sammenhengende tursti fra Elvegården forbi Furuly og Odden til undergangen under Rv-9 rett nord for Fennefossbrua. Deler av den planlagte traséen går imidlertid over privat grunn. For å kunne lage turstien er kommunen derfor avhengig av avtaler med grunneierene, eller eventuelt at arealet kjøpes/innløses.

Landskapsbildet

Ny reguleringsplan for Verksmoen innebærer i hovedsak fortetting av eksisterende bebyggelse i området, og utvidelser av eksisterende næringsområder. Den mest tydelige virkningen på landskapet vil være – hvis den blir realisert – ny veg ned til den planlagte Fennefoss kraftstasjon ved østbredden av Fennefossen. Andre godt synlige endringer kan bli nytt næringsområde i skogholtet vest i området, ved Europris Evje, nytt næringsområde der slagghaugene ligger i dag og nytt næringsområde på østsida av Rv-9, nord for Vegstasjonen.

Kommunestyremøte 22. mars

Torsdag 8. mars er områdeplanen for Verksmoen oppe til ny 3. gangsbehandling i plan- og bygningsrådet. Hvis det ikke blir nødvendig med nye endringer og ny saksbehandling, skal den endelig vedtas i kommunestyret 22. mars. En lang planprosess vil da være bragt til ende, og en god plan for framtida på Verksmoen er forhåpentligvis lagt.

Verksmoen og Evjemoen sett fra Fennefossfjellet. Det er ei vakker bygd vi lever i! Foto: Geir Daasvatn

 

 

 

 

Regulerer Verksmoen for framtida

Likte du artikkelen?
Del den videre

Facebook
Twitter
Email

Siste artikler fra OpplevEvje

Ingvard Østerhus og Roy Frimanslund på jubileumsfesten 6. mars 2023. Foto.

Heider til Ingvard Østerhus

Ingvard Østerhus (89) på Evje har motteke Pensjonistforbundet sitt heidersbevis for innsatsen sin gjennom mange år i Evje og Hornnes pensjonistforening. Tildelinga fann stad då Pensjonistforeninga feira

Turforslag fra OpplevEvje

Gruvearbeidarvegen

Gruvearbeidarvegen er den vegen arbeidarane ved Flåt nikkelgruve brukte å gå for å kome frå bustadane sine i Ånelandsbygda, Åneland og Haugen, til arbeidsplassane sine ved gruva.

Nipelivarden

Nipelivarden er eit lite fjell (650 moh.) aust for Gautestad og Høvringsvatnet, heilt nord-aust i Evje og Hornnes kommune ved grensa mot Froland. Toppen er eit fint turmål, til dømes

Trollfoss – Vegusdal

Trollfoss i Hovlandsåna forbi Flateland i Vegusdal er ein svær foss på ein litt mystisk plass. Det er ingen lang tur. Men om du er

Matkronvegen – Bjørndalen

Matkronvegen tek til frå Fv-42 ved Bjørndalsvatnet, på heia heilt vest i Hornnes. Frå parkeringsplassen ved vatnet kan du sykle nordover rundt 10 km på

Hornnestangen

Hornnestangen er ei nydelig og veldig populær badestrand ved Breiflå, i tilknytning til Hornnes Camping. Skrevet av Geir Daasvatn Hjemmesiden til Hornnes Camping Sjekk badetemperaturen

Vorehei turløype

Vorehei er eit fjell (443 moh.) vest for Otra ved Moisund i Evje og Hornnes. Fjellet er eit mykje populært turmål for både Moisund-folk og andre

Mest lest siste 7 dager