Langs Lindåna

Lindåna renn frå Vålevatn og Skranevatn på heia aust for Vestre Hodne ned til Ærekilen i Otra, heilt sør i Evje og Hornnes kommune.

I området mellom Skranevatn og Vålevatn er det eit fint hyttefelt med mange fritidsbustader. Det går veg inn hit, Skranevannsvegen, frå Haugland langs Abusdalsvegen.

Lindåna kraftverk. Foto: Geir Daasvatn

Fallet i Lindåna, 130 meter, blir utnytta i Lindåna kraftverk. Kraftverket sto ferdig i 2011. Frå Skranevatn og ned til kraftstasjonen under Eikåsen går det ei røyrgate på 1079 m. Installert effekt er 1,45 MW, og årsproduksjonen er 4,4 GWh. Det svarar til normalforbruket til om lag 220 husstandar. Kraftverket er eigd av to grunneigarar i Lindåna Kraft AS, Søren Gotthard Hodne og Terje Abusland (49 %), og småkraftselskapet Bekk og Strøm AS i Kristiansand (51 %).

Nedanfor kraftverksbygningen, ved Vreistemyr, er det eit veldig triveleg, eldre hyttefelt.

Lindåna renn ganske stille vidare forbi Karelskeneset. Ved Suggehølen svingar ho seg meir mot sør, og renn ut i Ærekilen gjennom Lindångapet.

Suggehølen. Hodne sag i bakgrunnen. Foto: Geir Daasvatn

Fin sykkeltur!

Det er veldig fint å sykle langs Lindåna. Kjem du med sykkelen bak på bilen, kan du parkere midt på den lange sletta ved Slettefet, der den gamle Postvegen tek til. Derfrå syklar du forbi Hodnemoen og inn til vestre enden av Hodnekilen. Følg Eikåsvegen vidare, og du er snart på veg vestover med elva på di venstre side. Landskapet er idyllisk. Når du kjem til kraftverksbygget, kan du sette frå deg sykkelen og spasere det siste bratte stykket opp til Skranevatn.

Kart over området

Langs Lindåna

Likte du artikkelen?
Del den videre

Facebook
Twitter
Email

Siste artikler fra OpplevEvje

Ingvard Østerhus og Roy Frimanslund på jubileumsfesten 6. mars 2023. Foto.

Heider til Ingvard Østerhus

Ingvard Østerhus (89) på Evje har motteke Pensjonistforbundet sitt heidersbevis for innsatsen sin gjennom mange år i Evje og Hornnes pensjonistforening. Tildelinga fann stad då Pensjonistforeninga feira

Turforslag fra OpplevEvje

Rygnestad turløype

Det går ein merka turstig frå Rygnestadtunet gjennom nydeleg kulturlandskap og mystisk skogsterreng. Det er ein kort og lett tur på bare 2,5 km/30 min.

Lian turløype – Evje

Lian turløype ligg like bak Tingberget bustadfelt på Evje, og er ein kortreist skogstur du kan gjere når som helst. Dette er ikkje ein avansert

Bykle gamle kyrkje

Bykle gamle kyrkje er  ei av dei minste soknekyrkjene i Norge, og den mest særmerkte i Setesdal. Kyrkja skal vere bygt i 1620, og kunne

Skaret – Rosselandseika

Ein nydeleg tur nær Evje sentrum kan gå frå Evje stadion gjennom skyte- og øvingsfeltet til Rosselandseika og ruinane etter den for lengst fråflytta Skaret-garden

Linddalen naturreservat

Linddalen naturreservat er en 110 dekar stor vernet edellauvskog i Linddalen, øverst i Dåsvannsdalen i Hornnes. Skogen er alm- og lindeskog, med innslag av flere

Mest lest siste 7 dager